razvoj gospodarstva, kmetijstva in turizma

ZA

boljšo mobilno prihodnost občine

ZA

spodbudno življenjsko okolje

ZA

usklajen razvoj podeželja in mesta

ZA

ohranjanje dediščine in spoštljiv odnos do naravnih danosti

ZA

nadaljevanje prizadevanj na državni ravni

ZA

ZA razvoj gospodarstva, kmetijstva in turizma:

 • Povezovanje z gospodarstvom in podpora novim razvojnim idejam.
 • Razvoj trajnostnega zelenega turizma in podpora prenovi hotelskega kompleksa.
 • Podpora podjetništvu, inovativnim idejam in novim delovnim mestom.
 • Podpora razvoju lokalnih produktov in povečanju samooskrbe.

ZA boljšo mobilno prihodnost občine:

 • Izboljšanje prometne varnosti v naselju.
 • Vzpostavitev avtobusne postaje na novi lokaciji.
 • Vzpostavitev varnejše poti v šolo (pogojeno z odkupom stavbe nekdanje Policije).
 • Izgradnja povezovalnih mostov na sotočju Cerknice in Zapoške.
 • Izgradnja novih parkirnih mest (ob Cvetkovi cesti, ob teniškem igrišču, …).
 • Gradnja pločnika na Gorenjski cesti, vzporedno s potekom rekonstrukcije ceste.

ZA spodbudno življenjsko okolje:

 • Vsa podpora izgradnji novega trgovskega centra v Cerknem.
 • Vzpostavitev zdravstvene postaje na novi lokaciji (v nekdanji stavbi uprave ETE).
 • Gradnja novih stanovanj (v večnamenskem objektu na Želinu; v stavbi nove zdravstvene postaje; ob rekonstrukciji starega gasilnega doma; možnost izgradnje stanovanj na sedanji lokaciji zdravstvenega doma).
 • Ponovno pridobitev dokumentacije za izgradnjo novega vrtca.
 • Vzpostavitev stalnih prostorov za delovanje društev (rekonstrukcija starega gasilnega doma in prostorov v pritličju; najem zaklonišča na stari ETI).
 • Nadaljnja podpora vrhunskim kulturnim in športnim dogodkom.
 • Nadaljnja podpora za starejše občane (oskrba na domu; prizadevanje za vzpostavitev dnevnega varstvenega centra za starejše).

ZA ohranjanje dediščine in spoštljiv odnos do naravnih danosti:

 • Podpora ohranjanju, razvoju in trženju dediščine svetovnega pomena.
 • Spodbujanje nadaljnje rabe obnovljivih virov energije (hotelski kompleks s sosednjimi bloki; kompleks stare ETE; ostali večji porabniki).

ZA usklajen razvoj podeželja in mesta:

 • Skrb za kvalitetno pitno vodo.
 • Postopno ureditev komunalne infrastrukture in nadaljnje izvedbe na cestni infrastrukturi.
 • Skrb za hitrejše spremembe prostorskih in izvedbenih aktov ter kadrovska okrepitev na tem področju.
 • Uvedba participatornega proračuna do višine 5% letnega proračuna (ob sodelovanju občanov).
 • Nadaljnja podpora gasilstvu in društvenim dejavnostim.
 • Podpora vzdrževanju in ohranjanju kulturne krajine.

Na državni ravni se bomo prizadevali za:

 • Nadaljevanje dela na izgradnji predora na relaciji Cerkno – Poljanska dolina in rekonstrukcijah obstoječih državnih cest.
 • Redno vzdrževanje in urejanje protipoplavne sanacije vodotokov.
 • Vzpostavitev optičnega omrežja v občini.